REGULAMIN IMPREZY

I Zlotu Fanów Gwiezdnych Wojen FORCECON Wejherowo 2016

Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:

— „służby porządkowe i informacyjne” oznacza powołane przez organizatora osoby, mające za zadanie dbanie o bezpieczeństwo uczestników imprezy ;

— „teren imprezy” oznacza Wejherowskie Centrum Kultury – Filharmonia Kaszubska ul. Sobieskiego     255; 84-200 Wejherowo ;

— „uczestnik imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w imprezie.

 § 1

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej „regulaminem”) wydany zostaje na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez (zwanej dalej „ustawą”)     oraz na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

2.Regulamin wydany jest przez organizatora imprezy — Fundacja Ochrony i Promocji Zabytków Pomorza „Pro turris”; 81-310 Gdynia, ul. Śląska 33/31, zwanym dalej „organizatorem” i dotyczy imprezy  — I Zlotu Fanów Gwiezdnych Wojen FORCECON Wejherowo 2016 w dniu 15 grudnia 2016r, w godz. 15.00 — 23.00 w Wejherowskim Centrum Kultury – Filharmonia Kaszubska ul. Sobieskiego 255; 84-200 Wejherowo.

3.Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą  przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba  przebywająca na tym terenie              w czasie trwania imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.

4.Celem regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie
i korzystania przez nie z terenu i urządzeń, na którym przeprowadzona jest impreza. 

§ 2

Wstęp na teren imprezy jest bezpłatny i przysługuje wszystkim. Uczestnictwo w projekcji filmowej możliwe jest po zakupieniu „Pakietu fana FORCECON”

§ 3

1. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:

       — broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

       — materiałów wybuchowych,

       — wyrobów pirotechnicznych,

       — materiałów pożarowo niebezpiecznych,

       — napojów alkoholowych,

       — środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających.

2. Zakazuje się wprowadzania na teren imprezy psów i innych zwierząt.

3. Zakazuje się prowadzenia na terenie imprezy jakiejkolwiek działalności handlowej
    (w tym gastronomicznej) lub innej zarobkowej.

4. Zabrania się dewastacji i niszczeniu obiektu i jego otoczenia oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie imprezy.

5. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:

— znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 
            psychotropowych lub innych podobnie działających,

— posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe,  
             wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe,
             środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające,

            — zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym
                    zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy,

            — wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące im wstępu na imprezę
                     masową,

            — wobec których zostało wydane orzeczenie zobowiązujące ich do powstrzymania

                     się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, 

            — wobec których został wydany zakaz zagraniczny,

            — wobec których został wydany zakaz klubowy,

            — odmawiające poddania się kontroli (sprawdzeniu uprawnień, legitymowaniu,
                    przeglądaniu zawartości bagaży lub odzieży),

6. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Wstęp osób nieletnich na teren imprezy jest możliwy tylko i wyłącznie pod opieką osoby
     dorosłej i  na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

§ 4

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie  oraz porządek
     podczas trwania imprezy, poprzez m.in.:

      — służby porządkowe i służby informacyjne ,

      — udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego,

      — zmianę miejsca uczestnikowi imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.

2. Organizator — w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi —  uprawniony jest do utrwalenia imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk.

 3. Organizator utrwala również przebieg imprezy dla celów dokumentacji. Wizerunek osób      przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony
dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

4. Organizator wyznacza strefy podziału imprezy:

     — scena wraz z zapleczem techniczno—socjalnym (dla wykonawców i obsługi),
           niedostępne dla publiczności,

     — widownia – sala kinowa, sale wykładowe, foyer Wejherowskiego Centrum Kultury.

5. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie tego, że:

     — pracownicy obsługi, służby porządkowe i organizator znają rozmieszczenie            
           podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek 
           pożaru,

     — służby porządkowe przeszkolone są w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu
           alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia
           pierwszej pomocy medycznej.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy lub odwołania  imprezy

 z uzasadnionych, ważnych powodów, np. siła wyższa,
 itp. bez wcześniejszego  uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany z tego tytułu
 do żadnej szczególnej rekompensaty. Jeśli organizator nie wyznaczy innego terminu
  imprezy, bilety wstępu podlegają zwrotowi na zasadach określonych w pkt. II.

§ 5

1. Służby porządkowe Wejherowskiego Centrum Kultury, uprawnione są do, zgodnie z przepisami ustawy:

       — sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie,

              — przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby
             te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,

            — wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
  zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej i obiektu (terenu),                       a w przypadku nie wykonania takich poleceń — wezwania ich do opuszczenia 
  imprezy,

       — stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych 
             technik obrony w przypadku zagrożenia osób i dóbr powierzonych ochronie lub 
             odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inną osobę, na zasadach
             określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
             (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn.zm.),

       — ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających                                    bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

2. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż.,
     zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6

1. Niniejszy regulamin jest dostępny:

    — w siedzibie organizatora: Fundacja Ochrony i Promocji Zabytków

    — na stronie internetowej: WWW.forcecon.pl, w zakładce „Regulamin”

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy
     oraz kodeksu cywilnego.

§ 7

Regulamin obowiązuje w czasie trwania imprezy masowej.

                                                                                                                    ORGANIZATOR